ระบบการบริหารพนักงานภายนอกบริษัท

ระบบเริ่มต้นสําหรับการบริหารงานพนักงานภายนอกบริษัทรองรับการตรวจสอบ การทํางาน โดยใช้ข้อมูลพิกัด และเวลาจาก GPS ซึ่ง ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขเองได้ โดยสามารถทํางานได้แบบ Real time มีระบบวางแผนการทำงาน, การบันทึกข้อมูลลูกค้า และการเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Comfortable to monitor

  • ดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์
  • ดูข้อมูลผ่าน Smart Phone , Tablet
  • มีระบบ login จัดการสิทธิ์ และความปลอดภัย