ระบบบันทึกการทำงานของพนักงานออฟฟิศ

  • Eazy Reports หรือระบบบันทึกรายงานการทํางาน ของพนักงานที่ออกไปปฎิบัติหน้าที่ภายนอกบริษัท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการทํางานให้สอดคล้องกับการปฎิบัติงานจริ
  • ระบบที่ใช้ในการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน และหัวหน้างาน ผ่านไลน์กลุ่ม
  • กําหนดเวลาเข้างาน-เลิกงานประจําวันอัตโนมัติ
  • คํานวณค่าใช้จ่ายในการทํางาน ระยะทาง, ค่าน้ำมัน, ค่าเสื่อม, ค่าใช้จ่าย
  • เชื่อมโยงไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง มี APIS ในการรับ-ส่งข้อมูล
  • จัดการข้อมูลเกี่ยวกับกับการลงบันทีกรายงานในระบบ